K 0 0 8 2 7 K F C 8
 
   
   
         
     
K Y M C O :
 
         
     
D I N K 125 - 150
 
         
         
         
         
                                       
                                       
                                       
                                       
    < INDIETRO
LARGE PHOTO
AVANTI >
   
        E - mail : etresas@tin.it